Všeobecné obchodní podmínky na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny BELO SOLAR POWER s.r.o.

1. Rozsah a platnost

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) se vztahují na veškeré smlouvy o dílo na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny (dále jen „Smlouvy“ nebo „Smlouva“) uzavřené společností BELO SOLAR POWER s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“) se svými zákazníky a tvoří jejich nedílnou součást.

2. Úvodní ustanovení

2.1. K uzavření smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a zákazníkem, jehož předmětem je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny Zhotovitelem zákazníkovi (dále jen „Smluvní vztah“), dochází podpisem písemné  Smlouvy oběma smluvními stranami.

2.2. Smluvní strany a základní ustanovení Smluvního vztahu jsou vymezeny v příslušné Smlouvě. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a VOP mají přednost ustanovení Smlouvy. Veškeré pojmy s počátečním velkým písmenem uvedené v těchto VOP mají stejný význam jako ve Smlouvě, pokud jim tyto VOP nepřiznávají jiný význam.

3. Dílo

3.1. Na základě uzavřeného Smluvního vztahu dle čl. 2.1. těchto VOP se Zhotovitel zavazuje provést pro zákazníka na svůj náklad dodávku a montáž Díla, blíže specifikovaného ve Smlouvě a jejích přílohách, a zákazník se zavazuje řádně provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu za řádně provedené Dílo cenu, to vše za podmínek stanovených ve Smlouvě a těchto VOP.

3.2. Součástí Díla je také:

3.2.1. asistence Zhotovitele zákazníkovi při zajišťování dotačního příspěvku z programu Nová zelená úsporám (dále jen „Dotace“), spočívající v poskytnutí odborné “know-how” zákazníkovi při získávání Dotace a zastupování zákazníka v řízení o žádosti o Dotaci a

3.2.2. zajištění zpracování energetického  auditu.

3.3. Součástí Díla není zajištění legislativních podkladů a povolení nezbytných pro provoz Díla.

3.4. Požadavky na změny Díla může zákazník uplatnit u Zhotovitele před podpisem Smlouvy.  Později uplatněným požadavkům není Zhotovitel povinen vyhovět. Jakékoli dodatečně požadované změny Díla ze strany zákazníka musí být zakotveny v dodatku ke Smlouvě podepsaném oběma smluvními stranami se stanovením změny termínů plnění Zhotovitele a změny Ceny Díla.

4. Realizace Díla

4.1. Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem provádění Díla, který tvoří součást Smlouvy.

4.2. Zhotovitel  se  zavazuje:

4.2.1. podat žádost o Dotaci dle čl. 3.2. výše nejpozději do 30 pracovních dnů po uhrazení zálohové platby dle Smlouvy,

4.2.2. zajistit zpracování energetického auditu dle čl. 3.2. výše nejpozději do 14 pracovních dnů po uhrazení zálohové platby dle Smlouvy,

4.2.3. zahájit vlastní realizaci Díla nejpozději v době 180 dnů od data obdržení zálohové platby a dokončit, a

4.2.4. předat Dílo zákazníkovi do 20 dnů od data zahájení vlastní realizace montáže Díla. Tato doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání  překážek, pro které Zhotovitel bez svého zavinění nemůže vykonávat činnost směřující k dokončení Díla (např. nepříznivé klimatické podmínky, zpoždění dodávek materiálu, embarga, vyšší moc, zdržení či  omezení z důvodů epidemie či války). O těchto překážkách je Zhotovitel povinen zákazníka informovat.

4.3. Datum zahájení vlastní realizace Díla (montáže) sdělí Zhotovitel zákazníkovi nejpozději 15 dnů předem.  Zákazník je povinen zajistit, aby v zimním období byla k místu realizace Díla zajištěna bezpečná sjízdnost neveřejných příjezdových komunikací na staveniště, tzn. v případě potřeby jejich posyp a očištění střechy od sněhu a ledu.

4.4. V případě, že bude zákazník v prodlení s úhradou zálohové platby, prodlužuje se o dobu takového prodlení doba pro provedení Díla a zhotovitel není povinen zahájit  práce  na  díle  dříve,  než bude místo řádně stavebně připraveno a zálohová platba uhrazena.

4.5. Na písemnou žádost zákazníka může být zahájení realizace Díla odloženo na pozdější termín.

4.6. Zákazník  je  povinen  poskytovat  Zhotoviteli  v průběhu  provádění  Díla  veškerou  nezbytnou  součinnost k řádnému dokončení Díla a umožnit mu nezbytné technické zásahy a umístění pracovních zařízení včetně jejich používání a bezplatného připojení k odběrnému místu elektrické energie v průběhu  provádění Díla.

5. Cena a splatnost

5.1. Zákazník je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši a způsobem specifikovaným ve Smlouvě a jejích přílohách. Cena Díla je uvedena včetně DPH s tím, že Zhotovitel je oprávněn tuto upravit v položce DPH dle platné právní úpravy v den vystavení příslušné faktury – daňového dokladu.

5.2. Zhotovitel je oprávněn cenu díla jednostranně upravit, pokud:

5.2.1. dojde k dodatečně sjednaným změnám Díla;

5.2.2. dojde od podpisu Smlouvy k datu provedení Díla k vydání nebo změně obecně závazných právních předpisů nebo podmínek stavebního povolení, které budou mít vliv na provádění Díla nebo cenový předpis, podle kterého je stanovena cena Díla;

5.2.3. dojde ke změně sazby DPH;

5.2.4. přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (míra inflace) vyhlášený Českým statistickým úřadem za 12 posledních měsíců oproti průměru 12 předchozích měsíců přesáhne v době od uzavření Smlouvy do doby zahájení realizace Díla 5 %, a to poměrně o procento odpovídající výši inflace.

5.3. Vlastnické právo k Dílu přechází na zákazníka teprve úplným zaplacením Ceny Díla. Úplným zaplacením se rozumí zaplacení Ceny Díla a ceny dalších prací požadovaných zákazníkem nad rámec Ceny Díla. Do doby přechodu vlastnictví na zákazníka je tento povinen na své náklady udržovat Dílo, pokud bylo jím převzato do užívání, a odpovídá za veškeré škody na něm vzniklé od okamžiku převzetí Díla nebo od okamžiku, kdy je Dílo považováno za předané.

6. Zachování mlčenlivosti

Žádná ze smluvních stran nesmí, tj. bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, kopírovat, prozradit či použít za jakýmkoli jiným účelem, než který stanovuje Smlouva nebo tyto  VOP, jakékoli informace buď technické, nebo obchodní povahy, které získala od druhé smluvní strany. Tato povinnost zůstává platná po dobu deseti (10) let od přijetí těchto informací a bude platit i po skončení Smluvního vztahu. Nic zde uvedené se netýká prozrazení informací jakoukoli ze smluvních stran tam, kde zákon požaduje poskytnout tyto informace příslušným úřadům (subjekt, který oznámí takovýto požadavek druhé straně), ani informací, které jsou:

a) v jejich osobním vlastnictví (s plným právem je prozradit) ještě před jejich přijetím od druhé smluvní strany; nebo

b) které jsou nebo se stanou veřejně známé (jinak, než díky porušení tohoto opatření); nebo

c) které jsou nezávisle získané od třetí strany a neobsahují žádné omezení týkající se prozrazení.

7. Uplatnění vyšší moci

Smluvní strany jsou osvobozeny od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností v důsledku vyšší moci. Okolnosti vyšší moci jsou takové, které žádná ze smluvních stran je nemůže ovlivni, např. války; přírodní katastrofy; rozhodnutí či opatření státních orgánů; omezení anebo zpoždění výroby či dopravy v důsledku vyšší moci, přerušení dodávky surovin, přerušení dodávky energií; ztížené klimatické podmínky, epidemie apod. Tyto okolnosti musí přímo znemožnit jednání jedné ze smluvních stran orientované na splnění Smlouvy.

8. Ochrana osobních údajů

Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů Zhotovitele s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, jsou k dispozici na stránce https://www.belosolar.cz/gdpr/

9. Doručování písemností

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy bez zaručeného elektronického podpisu (nevztahuje se na změny a ukončení Smlouvy) a/nebo písemně formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu příslušné smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy. Odmítnutí převzetí písemnosti se považuje za její doručení ke dni odmítnutí převzetí. Písemnosti zasílané jako doporučená zásilka budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, nejpozději však třetím (3.) kalendářním dnem od oznámení o jejich uložení na poště. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu své doručovací adresy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito VOP neupravené se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Všechny spory vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky, není-li právními předpisy stanovena pravomoc soudů jiného státu, kterou nelze smluvně vyloučit.

10.2. V případě, že dojde mezi Smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník, je-li spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetové stránky: adr.coi.cz .

10.3. Pokud některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP je nebo se stane neplatným, zůstanou ostatní ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP platná a smluvní strany nahradí takové neplatné ustanovení do 14 (čtrnácti) dnů od doručení výzvy některé smluvní strany druhé smluvní straně jiným vhodným ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat původnímu záměru smluvních stran.

10.4. Smluvní strany se zavazují do 14 (čtrnácti) dnů od doručení výzvy některé smluvní strany druhé smluvní straně podepsat jakékoliv další dokumenty, popř. učinit jiná jednání, která jsou potřebná pro naplnění účelu Smlouvy a jejích jednotlivých ustanovení.

10.5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku a vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na Smluvní vztah.

10.6. Zhotovitel si vyhrazuje právo provádět změny těchto VOP. Změnou těchto obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze VOP. Aktuální verze VOP je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách Zhotovitele.

Tyto VOP jsou platné od 6. 11. 2022